Megbízási szerződés

mely létrejött egyrészt   

név: .....................................................................................................................................

lakcím: ................................................................................................................................

adóig. száma: ................................................... telefon száma:..................................................

e-mail címe:...........................................................................

Ügyfélkapu név:..............................................................................         Jelszó:................................................................

mint Megbízó, másrészről pedig

Király Antal egyéni vállalkozó, pályázatíró, (székhely: 4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 47. sz. adószám: 54381317-1-29) mint Megbízott között, a következő feltételek mellett:

A Megbízó megbízza, a Megbízott pedig elvállalja az alább részletezett feladatok elvégzését:

1. Az "RRF-6.2.1 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" elnevezéssel kiírt pályázat pályázati dokumentációjának az összeállítása, és a pályázat benyújtása. 

2. Jelen megbízási szerződés aláírását követően a pályázat szakmai, műszaki tartalmának a megvalósításában való teljes körű közreműködés.

3. A projekt megvalósulását követően a záró beszámoló (műszaki-pénzügyi) elkészítése és  benyújtása.

4. Jelen megbízási szerződés mellékletét képezi a megbízó általi meghatalmazás a megbízott részére a fenti pályázattal kapcsolatos teljes körű képviseletre.

5. A megbízottat a pályázat elkészítéséért, benyújtásáért, a sikeres pályázat menedzseléséért és a záróbeszámoló elkészítéséért és benyújtásáért a szerződő felek egyhangú akarata alapján sikerdíj illeti meg, melynek mértéke: 3 millió forint támogatási összeg alatt 10 %, 3-5 millió forint között 9 %, 5-7 millió forint között 8 %, míg 7 millió forint felett 7 %. 

6. A sikerdíj megfizetésére a megbízott kamatmentes, havi 20.000,- Ft.-os -húszezer 00/100 forint- részletfizetési lehetőséget biztosít a megbízó részére. Az első részlet megfizetése a támogatói okirat keltét követő hónap 5. napja, és tart a teljes összeg kifizetéséig. (Pl.: -A pályázó elnyerte a maximális 11.3 milliós támogatást. A sikerdíj mértéke 7 millió forint támogatás felett 7%, így a sikerdíj összege: 11.300.000,- x 0,07% = 791.000,- Ft. Ezt az összeget kell 39 hónap havi 20 ezer forintos részletekben megfizetni.)

7. A sikerdíj megfizetésének a módja átutalásos, a megbízott számla száma: Erste Bank 1600006-00000000-54231912. A beérkezett törlesztőrészletről a megbízott elektronikus számlát állít ki és küld meg a megbízó részére.

8. A havi törlesztő részleteknek tárgyhó 05.-éig be kell érkeznie a megbízott számlájára. Harminc napos késedelem esetén a megbízott a részletfizetési lehetőséget felmondhatja és a hátralévő teljes, még ki nem egyenlített sikerdíjat egy összegben követelheti a megbízótól.

9. A pályázatírói sikerdíj megítélt támogatás esetén akkor is megfizetendő, ha a megbízó a megbízási szerződést időközben felmondta.

10. A megbízó jelen szerződést szabadon, bármikor felmondhatja, a még hátralévő ki nem fizetett sikerdíj egyösszegű megfizetése mellett. A megbízó jelen szerződést csak a megbízott 30 napon túli fizetési késedelme esetén mondhatja fel.

11. Jelen szerződés az alábbi módon jött létre: A megbízott elektronikus úton megküldte az általa már aláírt és lepecsételt Megbízási Szerződést a megbízó részére, aki azt kinyomtatta és a szükséges saját adataival ellátta azt. A megbízó a Megbízási Szerződést két tanúval aláíratta, önmaga részére másolatot készített róla, majd az eredeti példányt postai úton a megbízott székhelyére megküldte. A meghatalmazás is ilyen formában került kiállításra annyi különbséggel, hogy az eredeti példányt  a meghatalmazott utólag írja alá.

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvet tekintik irányadónak és a Hajdúszoboszlói Járási Bíróság illetékességét ismerik el.

13. A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


Kelt: ....................................................................2021. ...................................... .........


                             Megbízó                                                                                              Megbízott

Kezdőlap

Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!